Banene

Lokale regler

 NYE REGLER KOMMER - ENDRING VINTER 2018/2019.

Lokale regler 
(endret siste gang juni 2016):
 
Utenfor banen (regel 27-1)
Hull 1                      På eller over veien til venstre for asfaltkanten
Hull 2, 3 og 4          På eller over veien til høyre for asfaltkanten
Hull 18                    Til venstre for UTE-stakene mellom hull 9 og 18.
                               UTE-stakene på hull 18 er uflyttbare hindringer ved spill på andre hull. (Regel 24-2)

Vannhindre (Inklusive sidevannshindre) (Regel 26)
Vannhindre defineres av gule staker/merker og/eller linjer. Sidevannshindre defineres av røde staker/merker og/eller linjer. Der både merker/staker og/eller linjer finnes er det linjen som definerer grensen. Vannhindre som ikke er merket, anses som sidevannshindre. Naturlig kant av umerket vannhinder definerer grensen.

Unormale grunnforhold, grunn under reparasjon (GUR) (regel 25-1)

 • Alle områder som er identifisert med blåmerker/staker og/eller med hvit/blå linje eller på annet sett er angitt som GUR.
 • Dreneringsgrøfter, åpne og stein-/grusfylte.
 • Maurtuer på spillefeltet defineres som GUR
 
Grunn under reparasjon med spilleforbud (regel 25-1)
Merket med blå staker med hvit topp, eller sperrebånd.
Fritak skal tas etter regel 25-1

Droppesoner på hull 6, 14 og 16
Hvis en ball er i eller det er kjent eller så godt som sikkert et en ball som ikke har blitt funnet er i vannhinderet (se skilting for område), kan spilleren;
 • Fortsette etter regel 26; eller
 • som en tilleggsmulighet, med ett straffeslag droppe en ball i droppsonen.
 
Plugget ball (regel 25-2)
Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet.

Flyttbare hindringer (Regel 24-1)
 • Steiner i bunker
 • Gule og røde merkestaker, samt blå merkestaker med og uten hvit topp.
 
Uflyttbare hindringer (Regel 24-2)
 • Distansmarkeringer (inklusiv 150-meters staker)
 • Veier og stier i spillefeltet med kunstig overflate.
 • Alle deler av vanningsanlegget
 • Fjell(steiner) i dagen på kortklippet område.
 • Hvite merkestaker mellom hull 9 og 18 gjelder ved spill på hull 18. Ved spill på andre hull er disse merkestakeneuflyttbare hindringer.
 • Stolper og støttestag for lysarmaturer eller luftledninger. (NB! Ingen luftledninger på eller utenfor spillefeltet gir noen form for fritak)
 • Bygninger, benker, søppelkasser, skilt og sikkerhetsnett

 
Steingjerder er en integrert del av banen.
 
STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL: Matchspill – Tap av hull; Slagspill – To slag.
 
Utstyr for avstandsmåling (Regel 14-3)
For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander;
Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.

Anmerkning 1:        Traller eller biler som har en funksjon som kan måle avstand kan benyttes forutsatt at andre funksjoner som er i strid med reglene ikke er aktivert eller dekket over (for eksempel avstengte eller tapet over).

Anmerkning 2:        Multifunksjonelle apparater (for eksempel mobiltelefoner eller tilsvarende) som har en avstandsmålende funksjon kan benyttes til avstandsmåling under forutsetning at det multifunksjonelle apparatet ikke inneholder funksjoner som kan måle vindhastighet, temperatur og/eller gi anbefalinger om valg av kølle, uansett om de benyttes eller ikke. Øvrige funksjoner som kan hjelpe spilleren i hans spill kan finnes bare de ikke benyttes.

STRAFF FOR BRUDD PÅ REGEL 14-3:
 Matchspill – Diskvalifikasjon; Slagspill – Diskvalifikasjon.

NB! Alle avstandsangivelser på banen er til senter av green.