Banene

Lokale regler


 LOKALE REGLER 2020 (endret april 2019) – Arendal & Omegn GK


 Definere banens grenser (A-1)
Hvite staker, hvite plater, gjerder og/eller hvite linjer definerer banens grenser.
 
Utenfor banen når offentlig eller privat vei går over banen (A3)
En ball som kommer til ro på eller på den andre siden av veien er utenfor banen, selv om den kommer til ro på en annen del av banen som er inne på banen på andre hull.
·         Hull 1                    På eller over veien til venstre. Grensen er definert av asfaltkanten på banesiden
·         Hull 2,3 og 4      På eller over veien til høyre. Grensen er definert av asfaltkanten på banesiden
 
Utenfor banen mellom to hull (A-4)
Ved spill av hull 18 er hull 9 utenfor banen.
Grensene er definert med hvite staker. Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 18. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.
 
Straffeområder (Regel 17) (B-1)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
 
Provisorisk ball for ball i et straffeområde (B-3)
Hvis en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet på hull 11/15/17 kan spilleren spille en provisorisk ball ved å bruke enhver av de følgende fritaksmulighetene: slag-og-lengde, bakover-på-linjen eller, hvis den er i et rødt straffeområde, sideveis fritaksmuligheten (se regel 17.1d) Se forslag lokal regel B-3 for detaljer.
 
Droppesoner (E-1)
Som en ekstra fritaksmulighet for straffeområdet under spill av hull 6/8/14/16 ved å legge til ett straffeslag kan en spiller droppe en ball i droppesonen. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.
 
Spilleforbudområder (E-8)
Området definert av blå staker med hvit topp er et spilleforbudområde. Fritak uten straff må tas etter regel 16.1f.
 
Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1, F-9, F-11)
Grunn under reparasjon (GUR)
a.       Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
b.       Maurtuer i generelt område.
c.       Steiner/fjell i dagen i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere.
d.       Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
e.       Dreneringsgrøfter/Steinfylte dreneringsgrøfter.
 
Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c.-e.
 
Uflyttbare hindringer
f.        150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
g.       Anvisningsskilt.
 
Integrerte gjenstander
h.       Alle steingjerder
 
Straff for brudd på lokal regel
Matchspill – Tap av hull.
Slagspill – To slag.
 
 
Avstandsangivelser:
Alle avstandsangivelser på denne banen er til senter av puttinggreenen.
 
Ballplassering (E-3) Gjelder kun hvis bestemt av turneringsledelsen eller banemannskap
Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:

  • Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunktet: en køllelengde, men med følgende begrensninger:
  • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet
  • Må være i det generelle området.

Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2(b) og 14.2e.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a