Medlemmer

Vilkår ved bestilling

AVTALEVILKÅR VED BESTILLING AV GREENFEE, TURNERING, KURS, SIMULATOR ELLER PROTIME

1. Innledning
Ved bestilling av greenfee, turnering, kurs, simulator eller protime via Golfbox eller arendalgk.no aksepterer bestiller denne avtalen. Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom bestiller og klubben.

Ved bestilling av greenfee, turnering, kurs, simulator eller protime er det påkrevd med forhåndsbetaling.

Angrerettloven kommer ikke til anvendelse, jf. angrerettloven § 22 bokstav m. Det forhåndsbetalte refunderes ikke og bestillingen kan ikke endres, utover i de tilfeller som fremgår av denne avtalen.

2. Refusjon
Klubben refunderer det som er forhåndsbetalt dersom:

• banen/simulatoren er stengt når greenfeespilleren har starttid
• stengt bane eller andre grunner medfører at turneringen blir avlyst
• stengt bane eller det foreligger andre forhold hos klubben eller treneren som medfører at bestilt protime eller kurs blir avlyst

Beslutning om å stenge banen (golfbanen og/eller treningsområdet) og/eller simulatorsenteret fattes av klubben når dette finnes nødvendig av hensyn til banen, spilleres sikkerhet eller offentlige pålegg eller råd. Banen/simulatorsenteret kan bli stenget eller gjenåpnet med kort varsel. Beslutningen formidles enten på stedet, på klubbens nettsider eller som melding til den enkelte spiller.

Ved stengt bane/simulatorsenter vil klubben ikke under noen omstendigheter kunne holdes ansvarlig for utgifter eller tap som spilleren har hatt eller får utover det beløp som er forhåndsbetalt til klubben (og da kun i de tilfeller som er spesifikt angitt over).

3. Endring av bestilling

Greenfeespillere kan endre bestilt starttid inntil 24 timer før oppsatt starttid. Retten til å endre starttiden forutsetter melding til klubben senest 24 timer før oppsatt starttid. Starttiden kan enten bookes til en ny ledig starttid eller omgjøres til en personlig greenfeebillett. Opprinnelig starttid kan ikke endres mer enn to ganger.

Endringer kan ikke skje senere enn 24 timer før oppsatt spilletid. Ubrukte greenfeebilletter slettes ved utløp av dennes angitte gyldighetsperiode.

Turneringsdeltagere
kan melde seg av en turnering inntil utløpet av oppgitt påmeldingsfrist. Betalt startkontingent og evt. greenfee vil bli refundert. Etter påmeldingsfristen har spilleren ved eventuell avmelding ikke rett til refusjon.

Protimer kan endres, men ikke mer enn to ganger. Retten til å endre tiden forutsetter melding til klubben senest 24 timer før oppsatt protime. Kurs kan endres tilsvarende dersom det er satt opp tilsvarende kurs frem i tid der det er ledig plass.

Bestilling av simulator kan endre bestilt spilletid inntil 24 timer før oppsatt spilletid. Retten til å endre spilletiden forutsetter melding til klubben tlf.45 90 95 90 eller post@arendalgk.no senest 24 timer før oppsatt spilletid. Spilletiden kan enten bookes til en ny ledig spilletid eller omgjøres til en personlig billett. Opprinnelig spilletid kan ikke endres mer enn en gang.

4. Ansvar
De alminnelige erstatningsregler gjelder for golfspill. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for sine handlinger og skal opptre aktsomt og hensynsfullt overfor sine medspillere og omgivelser (forbipasserende, naboeiendommer, klubbens eiendom osv.)